عقب افتادن پریود تا چند روز طبیعی ست

عقب افتادن پریود تا چند روز طبیعی است؟ سیکل قاعدگی به زمان اولین روز پریود شما تا پریود بعدی گفته میشود.متوسط سیکل قاعدگی 28 روز خواهد بود. در حالیکه در برخی ممکن است طول این دوره بیشتر و یا کمتر [...]