انسان های باهوش چه کسانی هستند؟

در این مقاله هشت ویژگی را با شما در میان می‌گذارم که بعضی‌ها دارند و یا در خودشان پرورش داده‌اند و آنها همان‌هایی می باشندکه برچسب باهوش رویشان می‌زنیم.اگر کمی اراده به خرج دهیم و ما هم چنین [...]